Juridiska dokument

Senast uppdaterad den 21 juni 2024

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Artikel 1 Definitioner

 1. I dessa Användningsvillkor används följande definitioner:

Konto: Kundens personliga miljö på Plattformen, som han/hon får tillgång till via Inloggningsuppgifterna.

Innehåll: all information, inklusive men inte begränsat till personuppgifter, och dokument som Kunden på något sätt tillhandahåller eller utbyter via Plattformen, inklusive med inte begränsat till dokument och uppgifter som laddas upp. 

Tjänster: tjänsterna som Imkey ställer till Kundens förfogande via Plattformen. 

Dokumentation: den skriftliga och/eller elektroniska dokumentationen som tillhör Plattformen och Tjänsterna. 

Användnings- dessa allmänna och användningsvillkor från Imkey som gäller

villkor: Avtalet mellan Imkey och Kunden och användningen av Plattformen och Tjänsterna. 

Inloggningsuppgifter: Kundens användarnamn, lösenord och eventuell extra säkerhetsinformation som han/hon använder för att få tillgång till sitt/sina Konto(n). 

Kund: den fysiska person som inte handlar inom ramen för yrkes- eller näringsverksamhet.  

Avtal: avtalet mellan Imkey och Kunden beträffande Plattformen och Tjänsterna.

Parter: Imkey och Klant gemensamt, i det enskilda fallet kallad ”Part”. 

Digitala produkter: De digitala produkter som härrör från användningen av plattformen och relaterade tjänster, inklusive ett digitalt cv eller en jobbansökan.

Plattform: den digitala miljö som Imkey ställer till Kundens förfogande som programvara och som innehåller funktioner som beskrivs i Dokumentationen. 

Integritets- dessa innehåller personuppgifterna som Imkey kan samla in vid användning

villkor: av Plattformen och Tjänsten, ändamålen för vilka de berörda personuppgifterna behandlas, säkerhetsåtgärderna och rättigheterna för den personuppgiftsansvarige och den registrerade. Integritetsvillkoren gäller även som behandlingsavtal mellan parter. 

Imkey: Imkey B.V. 

van Coothplein 39A

4811 ND Breda 

The Netherlands

KvK: 60887737

VAT: NL854104379B01 

e-post: support\@cvkungen.se

 

Artikel 2 Tillämpbarhet Användningsvillkor och ändringar 

 1. Dessa Användningsvillkor gäller för Avtalet mellan Imkey och Kunden, såvida inget annat uttryckligen anges skriftligt. 

 2. Imkey utesluter uttryckligen tillämpningen av kompletterande eller andra (allmänna) villkor, såvida inte Imkey och Kunden uttryckligen skriftligen kommer överens om något annat. 

 3. Avtalet ingås elektroniskt. Imkey ställer Användningsvillkoren till förfogande för Kunden på elektronisk väg innan Avtalet ingås och på ett sådant sätt att Kunden enkelt kan spara dem på en varaktig databärare. Om detta inte är praktiskt möjligt ska, innan Avtalet ingås, det anges var man kan läsa Användningsvillkoren på elektronisk väg. På begäran av Kunden kan Användningsvillkoren skickas till honom/henne kostnadsfritt.

 4. För det fall att utöver dessa Användningsvillkor även specifika produkt- eller tjänstvillkor gäller ska den andra och tredje punkten tillämpas analogiskt och kan Kunden i händelse av motstridiga villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom/henne.

Artikel 3 Offerter/anbud 

 1. Anbudet omfattar en fullständig och utförlig beskrivning av produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att Kunden ska kunna göra en god bedömning av anbudet. Om Imkey använder bilder är dessa en sanningsenlig återgivning av de erbjudna produkterna, tjänsterna och/eller digitala innehållet. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för Imkey.

 2. Varje anbud innehåller sådan information att det är tydligt för Kunden vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med ett godtagande av anbudet. 

 3. Uppenbara misstag eller fel i en offert eller ett erbjudande är inte bindande för Imkey. 

Artikel 4 Avtal mellan Imkey och Kunden

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelsen i punkt 4, i det ögonblick då Kunden godtar anbudet och tillhörande villkor uppfylls.

 2. Om Kunden godtar anbudet på elektronisk väg bekräftar Imkey utan dröjsmål på elektronisk väg att godtagandet av anbudet har mottagits. Så länge som Imkey inte har bekräftat att godtagandet mottagits kan Kunden upphäva Avtalet.

 3. Om Avtalet ingås elektroniskt vidtar Imkey lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställer en säker webbmiljö. Om Kunden kan betala elektroniskt kommer Imkey att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta.

 4. Imkey kan, inom lagens ramar, informera sig om huruvida Kunden kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för att ingå avtalet på avstånd på ett ansvarsfullt sätt. Om Imkey på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå Avtalet har Imkey laglig rätt att vägra en beställning eller förfrågan eller att ställa särskilda villkor på genomförandet.

 5. Imkey ska senast när tjänsten levereras till kunden göra dessa allmänna villkor tillgängliga för kunden skriftligen eller på sådant sätt att de kan lagras av kunden på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt datamedium.

 6. Imkey garanterar att det levererade digitala innehållet och/eller den digitala tjänsten är i överensstämmelse med avtalet, de specifikationer som anges i offerten, rimliga krav på god kvalitet och/eller de rättssäkerhetsgarantier och kvalitetsnormer som förelåg när avtalet ingicks. Om något digitalt innehåll eller någon digital tjänst inte är i överensstämmelse med kraven, ber vi er att meddela oss. Vi tar då vårt ansvar för detta.

 7. villkoren för och på vilket sätt som Kunden kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten är utesluten,

 8. information om garantier och befintlig service efter inköp,

 9. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna i den utsträckning det är tillämpligt, samt betalningssättet, leveranssättet eller hur avtalet ska genomföras på avstånd,

 10. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet gäller under mer än 1 (ett) år eller på obegränsad tid.

 11. Vid förlängning av avtalet gäller endast bestämmelsen i punkt 1 när Plattformen ställs till förfogande för första gången. 

Artikel 5 Ångerrätt 

 1. Vid förvärv av de digitala tjänsterna och tillhörande digitala produkter har kunden möjlighet att frånträda avtalet, utan att ange några skäl för frånträdandet, under en period på 14 dagar Kunden ska då återbetalas de kostnader som har erlagts. Denna återbetalning avser endast de digitala tjänster och/eller digitala produkter som Imkey ännu inte har levererat. Imkey äger rätt att innehålla kostnaderna för de dagar som kunden har kunnat nyttja de digitala tjänsterna och/eller de digitala produkterna.

 2. Vid ingående av en 7-dagars provprenumeration gäller en pengarna-tillbaka-garanti utan förbehåll under provprenumerationens giltighetstid. I slutet av den 7 dagar långa provperioden förnyas premiumabonnemanget automatiskt med 4 veckor för 340.00 kr. I enlighet med denna prenumeration har kunden efter den 7 dagar långa provperioden rätt att frånträda avtalet i ytterligare 7 dagar. Kunden kan därutöver säga upp det löpande premiumabonnemanget månadsvis.

Artikel 6 Nyttjanderätt och tillgång 

 1. Imkey förser Kunden efter att Avtalet ingåtts, eller så lång tid därefter som Imkey och Kunden kommit överens om, med Inloggningsuppgifterna som ger tillgång till Kontot på Plattformen och Tjänsterna.

 2. Med överlämnandet av Inloggningsuppgifterna beviljar Imkey Kunden en icke-exklusiv, personlig och icke-överlåtbar nyttjanderätt till Plattformen och Tjänsterna från och med Avtalets ingående och så länge som Avtalet varar. 

 3. Inloggningsuppgifterna och användningen av Plattformen och Tjänsterna är strikt personliga. Kunden är skyldig att behandla sina Inloggningsuppgifter som strikt konfidentiella och hemliga.

 4. Kunden ska vidta lämpliga åtgärder för att upptäcka, begränsa eller förhindra förlust och/eller missbruk av Inloggningsuppgifter. 

 5. Förlust eller missbruk av Inloggningsuppgifterna och/eller missbruk av Plattformen måste omedelbart anmälas till Imkey. Imkey är inte ansvarigt för (följderna av) förlust av Kundens Inloggningsuppgifter och/eller missbruk av Kundens Inloggningsuppgifter av tredje part. 

Artikel 7 Pris 

 1. Under giltighetstiden som anges i anbudet kommer priset för den/de erbjudna tjänsten/tjänsterna inte att höjas, med undantag av prisförändringar till följd av förändringar av momssatser. 

 2. Prishöjningar inom 3 (tre) månader efter att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstiftning eller lagbestämmelser. Kunden har rätten att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen börjar gälla. 

 3. Priserna som anges i anbudet för tjänsterna är inklusive moms. 

 4. Kunden gör den första betalningen via iDeal eller enligt betalningsanvisningarna på webbplatsen. Efter att Imkey fått bekräftelse av Avtalet från kunden börjar betalningsperioden på fjorton dagar. Vid förlängning av Avtalet kommer kostnaderna att dras via autogiro från det kontonummer som Kunden angett. 

 5. Kunden är skyldig att omedelbart anmäla felaktigheter i angivna betalningsuppgifter till Imkey. 

 6. Kunden är skyldig att ha tillräckligt saldo på det angivna kontonumret så att betalningen via autogiro kan genomföras. 

 7. Om Kunden inte uppfyller sin betalningsskyldighet i tid är Kunden, efter att han/hon fått en betalningspåminnelse av Imkey och Imkey gett Kunden en tidsperiod på 14 (fjorton) dagar för att uppfylla sin betalningsskyldighet, vid utebliven betalning inom denna 14-dagarsperiod, skyldig att betala lagstadgad ränta på skulden och har Imkey rätten att fakturera honom/henne de utomrättsliga inkassokostnader som skulden medför. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % på utestående belopp till 2 500 €, 10 % på följande 2 500 € och 5 % på följande 5 000 €, med ett minimibelopp på 40 €. 

Artikel 8 Leveranstid

 1. Imkey visar största möjliga aktsamhet vid mottagande av Kundens uppgifter och vid bedömningen från förfrågan till tillhandahållandet av Tjänsten. 

 2. Om leveransen av Tjänsten på något sätt blir fördröjd, eller om leveransen av Tjänsten inte eller endast delvis kan genomföras, får Kunden ett meddelande om detta senast 30 (trettio) dagar efter att Kunden gjort beställningen. Kunden har i så fall rätten att upphäva avtalet kostnadsfritt och rätt till eventuellt skadestånd.

 3. Efter upphävandet enligt föregående punkt betalar Imkey omedelbart tillbaka det belopp som Kunden redan har betalt. 

Artikel 9 Kundens rättigheter och skyldigheter 

 1. Kunden ska vara samarbetsvillig och i god tid överlämna all nödvändig information som Imkey behöver för att uppfylla Avtalet. 

 2. Det är uttryckligen förbjudet för Kunden att använda det som Imkey levererar inom ramen för Avtalet på annat sätt än den avsedda användningen.  

 3. Kunden intygar att han/hon endast använder Plattformen och Tjänsterna för egen räkning och på egen risk. Kunden är ansvarig för andra personers användning av Plattformen och Tjänsterna och hans/hennes användarkonto. 

 4. Kunden ska inte sälja, överföra eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter i samband med Avtalet till tredje part. 

 5. Kunden är ansvarig för all användning av Plattformen och Tjänsterna, inklusive användningen av personer som Kunden gett tillgång till sitt Konto. Kunden undantar Imkey allt ansvar för all användning av Plattformen och Tjänsterna och alla anspråk från tredje part i samband med denna användning.

 6. Kunden får inte lägga beslag på en orimlig eller oproportionerlig del av Plattformens infrastruktur och/eller Plattformens funktion. 

 7. Kundens användning av Plattformen och Innehållet som han/hon laddar upp eller ned får inte strida mot Imkeys och/eller tredje parts rättigheter, anseende och intressen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter och rättigheter beträffande skydd av personuppgifter.

 8. Innehållet som Kunden laddar upp ska tillhandahållas på ett sätt och i ett format som anges av Imkey. 

 9. Innehållet som Kunden laddar upp tillhör och fortsätter tillhöra Kunden.

 10. Kunden ansvarar för att hans/hennes Innehåll är rätt, fullständigt, korrekt, pålitligt och aktuellt, även om det kommer från tredje part. Imkey är inte ansvarigt och/eller skadeståndsansvarigt för Kundens användning av Innehåll. 

 11. Utan att det påverkar övriga bestämmelser i dessa Användningsvillkor får Kunden inte ladda upp Innehåll som:

 12. är baserat på osanningar och/eller är missledande,

 13. är kränkande, nedsättande, förolämpande, rasistiskt, diskriminerande eller hatfyllt,

 14. är erotiskt eller pornografiskt,

 15. innehåller hyperlänkar, dataflöden eller jämförbar information som Kunden vet eller bör veta hänvisar till material som strider mot tredje parts rättigheter,

 16. innehåller personuppgifter omotiverat eller utan tillstånd från berörda personer,

 17. innehåller oönskad kommersiell, välgörenhets- eller ideell kommunikation,

 18. innehåller virus, sabotageprogram, trojaner, maskar, botar eller annan programvara som skadar, raderar eller upptar automatiserat arbete eller data, eller gör det oanvändbart eller otillgängligt, eller som är avsett att kringgå tekniska säkerhetsåtgärder hos tjänsten och/eller programvaran,

 19. innehåller verktyg och/eller tillämpningar (egna eller tillhandahållna av tredje part) som på något sätt kan undersöka eller använda Innehåll och/eller Plattformen på felaktigt sätt,

 20. är olagligt på något annat sätt.

 21. Kunden är skyldig att bevara en egen aktuell (digital) kopia av all information, data och Innehåll som Kunden överlämnar till Imkey, via Plattformen eller på annat sätt, för att uppfylla Avtalet. 

 22. Varje användning av Plattformen och Tjänsterna sker fullständigt på Kundens ansvar och för Kundens egna räkning och på Kundens egna risk.

 23. Kunden ser själv och för egen räkning till att han/hon har lämplig dator-, data- eller telekommunikationsutrustning med vilken Plattformen kan användas (på ett säkert sätt). Imkey ansvarar för att användarrättigheterna på Plattformen ställs in på rätt sätt.

 24. För support kan Kunden nå Imkey via kontaktformuläret på: https://cvkungen.se/contact.

Artikel 10 Imkey 

 1. Såvida inte parterna skriftligen kommit överens om något annat har Imkey endast en skyldighet att anstränga sig men ingen skyldighet att uppnå resultat.

 2. Imkey har rätten att anlita tredje part och byta ut berörda medarbetare för att uppfylla Avtalet. Tillämpningen av artikel 7:404 och artikel 7:407 punkt 2 BW i den nederländska civillagen är uttryckligen utesluten. 

 3. Imkey har rätten att när som helst, utan att uppge någon anledning, på bestämd eller obestämd tid stänga Plattformen och/eller åtkomsten till Plattformen, eller begränsa Plattformens funktioner helt eller delvis, utan att vara ersättningsskyldig gentemot Kunden.

 4. Imkey har rätten att när som helst begränsa och/eller avsluta nyttjanderätten av Plattformen och/eller blockera Kundens Konto och/eller Inloggningsuppgifter om Kunden agerar i strid mot bestämmelserna i dessa Användningsvillkor och/eller Avtalet.

 5. Imkey garanterar inte att Plattformen inte har några fel och kommer att fungera utan avbrott.

 6. Imkey garanterar inte att Plattformen alltid är tillgänglig och/eller att Plattformen alltid fungerar utan problem.

 7. Imkey kan sätta en gräns för mängden lagringsutrymme och/eller datatrafik som ställs till Kundens förfogande. Om en avtalad gräns överskrids är Imkey inte skyldig att göra det möjligt att skicka, ta emot, spara eller ändra Innehåll. 

 8. Imkey har rätten att göra Innehåll anonymt och använda det under och efter Avtalet för att förbättra Plattformen och Tjänsterna och utveckla nya Tjänster.

Artikel 11 Skydd av personuppgifter och förtroliga uppgifter 

 1. Möjligheten finns att Imkey inom ramen för Avtalet behandlar personuppgifter som tillhör Kunden eller som överlämnats av Kunden. Personuppgifter behandlas enligt tillämplig lagstiftning och Imkeys Integritetsvillkor som Kunden godkänner när han/hon ingår Avtalet. 

 2. Kunden intygar och garanterar att han/hon har behörighet att behandla och överlämna personuppgifterna till Imkey enligt punkt 1 i denna artikel för att uppfylla avtalet.

 3. Kunden behåller, i den utsträckning det är tillämpligt, äganderätten till personuppgifterna som ställs till Imkeys förfogande. 

 4. Alla medarbetare som arbetar på uppdrag av Imkey och har tillgång till personuppgifterna har skrivit på ett sekretessavtal.

 5. Kunden undantar Imkey allt ansvar för alla anspråk från tredje part som på något sätt följer av och/eller har samband med behandlingen av personuppgifter av Imkey via Plattformen och/eller Tjänsterna eller av tredje part på uppdrag av Imkey. 

Artikel 12 Immateriella rättigheter 

 1. Alla immateriella rättigheter som tillhör Plattformen, Tjänsterna och övrigt som levereras enligt Avtalet tillhör uteslutande Imkey eller dess licensgivare. Kunden får endast en nyttjanderätt så länge som Avtalet varar.

 2. Det är inte tillåtet för Kunden att ta bort eller ändra någon information rörande immateriella rättigheter för Imkey på Plattformen eller Tjänsterna.

 3. Förutom i den utsträckning det krävs enligt tvingande rättsregler får Kunden inte ändra, reproducera eller dekompilera Plattformen, eller använda sig av reverse engineering. Det är inte tillåtet för Kunden att vidta någon åtgärd i syfte eller avsikt att ta reda på eller komma åt Plattformens källkod, eller att ta hjälp av tredje part eller bistå i sådana åtgärder eller någon identifiering av det konfidentiella och sekretessbelagda arbetet. 

 4. Det är tillåtet för Imkey att vidta tekniska åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. Tekniska säkerhetsåtgärder som vidtagits av Imkey får inte tas bort eller kringgås.

 5. Om det rättsligt oåterkalleligen fastställs att Plattformen och Tjänsterna strider mot en immateriell rättighet för tredje part, eller om Imkey bedömer att det finns en verklig möjlighet att en sådan situation uppstår, ser Imkey till att Kunden kan fortsätta använda Plattformen och/eller Tjänsterna (eller något funktionsmässigt likvärdigt) utan avbrott. Om det enligt Imkeys bedömning inte är praktiskt möjligt har Imkey rätten att upphäva Avtalet utan att vara ersättningsskyldig gentemot Kunden. Allt annat eller mer långtgående ansvar eller garantiåtaganden för Imkey för överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter är helt uteslutet.

Artikel 13 Skyldigheter kring klagomål

 1. Om den levererade Tjänsten enligt Avtalet inte överensstämmer med Avtalet ska Kunden meddela Imkey detta inom skälig tid efter att han/hon upptäckt detta eller rimligen borde ha upptäckt detta. Meddelandet kommer i varje fall i god tid om Kunden skriftligen meddelar Imkey inom två månader efter upptäckten. 

 2. Klagomål som lämnas till Imkey besvaras inom 14 dagar från det datum de togs emot. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar Imkey inom 14 dagar med en bekräftelse om mottagande och en indikation på när Kunden kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

 3. Om klagomålet inte kan åtgärdas i samförstånd uppstår en tvist som kan bli föremål för tvistlösning.

 4. Europeiska kommissionen har en plattform för tvislösning på nätet (ODR). Vi vill informera dig som konsument om detta alternativ för alternativ tvistlösning. Klicka här för EU-kommissionens plattform.

Artikel 14 Skadeståndsansvar 

 1. Imkey är inte ansvarigt för bristande uppfyllelse av Avtalet om Kunden inte har uppfyllt skyldigheterna kring klagomål som nämns i artikel 13. 

 2. I händelse av force majeure är Imkey inte ansvarigt för bristande uppfyllelse av skyldighet till skadestånd. Vid force majeure gäller bestämmelserna i artikel 15 i dessa Användningsvillkor. 

 3. Imkey tar uteslutande skadeståndsansvar för det som enligt tvingande rättsregler högst är tillåtet med avseende på situationen där Kundens Innehåll och/eller data skadas eller blir oläsligt. Imkey är inte skyldig och kan inte hållas ansvarig för att återställa Innehåll och/eller data.

 4. Kunden undantar Imkey allt ansvar beträffande alla fordringar som gäller att användningen av Plattformen och/eller Tjänsterna strider mot tredje parts rättigheter och undantar Imkey allt ansvar för alla anspråk från tredje part till följd av att Användare inte följer Användningsvillkoren.

Artikel 15 Force majeure 

 1. Med force majeure avses alla brister som inte kan tillskrivas Imkey, eftersom de inte är Imkeys fel och varken enligt lagen, en rättshandling eller den allmänna uppfattningen är Imkeys ansvar. 

 2. Vid force majeure har Imkey rätten att skjuta upp genomförandet av Avtalet så länge som force majeure varar.

 3. Om force majeure varar längre än 90 (nittio) dagar har båda Parter rätten av upphäva Avtalet utan att vara ersättningsskyldiga gentemot den andra Parten. Allt som redan presterats inom ramen för Avtalet avräknas i så fall.

Artikel 16 Överföring av rättigheter och skyldigheter

 1. Kunden har inte rätten att överföra rättigheterna och skyldigheterna i Avtalet till tredje part utan föregående tillstånd från Imkey. Imkey har rätten att överföra rättigheter och skyldigheter i Avtalet till tredje part. Kunden har rätten att skriftligen upphäva Avtalet om Imkey överför sina rättigheter och skyldigheter till tredje part. 

Artikel 17 Varaktighet, förlängning och upphörande, följder 

 1. Avtalet ingås för en tidsperiod på 1 (en) kalendermånad och förlängs därefter automatiskt med 1 (en) kalendermånad i taget. 

 2. Både Imkey och Kunden har rätten att säga upp avtalet med en uppsägningstid på 1 (en) månad.

 3. Båda Parter har rätten att, utan att en skriftlig underrättelse eller inblandning från domstol krävs och utan att vara skyldiga att betala något skadestånd eller kompensation, med omedelbar verkan skriftligen fullständigt eller delvis upphäva Avtalet om:

 4. den andra Parten är föremål för tvångsförvaltning,

 5. en Part ansöker om konkurs eller en ansökan om Partens konkurs lämnats in eller konkursen tillkännagivits,

 6. (en del av) den andra Partens tillgångar har utmätts eller ska utmätas,

 7. den andra Parten inte längre har förmågan att uppfylla sina skyldigheter. 

 8. Båda Parter har rätten att helt eller delvis upphäva Avtalet om den andra Parten brister i uppfyllelsen av sina skyldigheter i Avtalet och, efter en välgrundad och detaljerad skriftlig underrättelse per rekommenderat brev där en tidsperiod på minst 14 (fjorton) dagar fastställs för att kunna uppfylla Avtalet, fortsätter brista i uppfyllelsen av skyldigheterna i Avtalet. 

 9. Om Kunden vid tidpunkten för upphävandet redan tagit emot prestationer beträffande genomförandet av Avtalet, är dessa prestationer och de tillhörande betalningsskyldigheterna inte föremål för annullering, såvida inte Imkey är försumlig beträffande prestationerna. Belopp som Imkey fakturerat före upphävandet i samband med det som redan levererats inom ramen för Avtalet ska betalas och förfaller direkt till betalning vid tidpunkten för upphävandet.

 10. Vid den tidpunkt då Avtalet avslutas, avslutas alla Kundens nyttjanderättigheter på Plattformen, Tjänsten och det som Imkey ställt till förfogande. 

Artikel 18 Övrigt

 1. Om någon bestämmelse i Avtalet och/eller dessa Användningsvillkor är ogiltig eller kan ogiltigförklaras fortsätter övriga bestämmelser gälla utan att påverkas. Imkey kommer att fastställa en ny bestämmelse som så långt det är möjligt tar hänsyn till syftet med den ogiltiga/ogiltigförklarade bestämmelsen.

 2. Om Imkey när som helst inte utövar sina rättigheter eller befogenheter enligt Avtalet eller lagen innebär det inte att Imkey tar avstånd från den rättigheten eller befogenheten. 

 3. Bestämmelser i Avtalet och dessa Användningsvillkor som på grund av sin natur är avsedda att gälla efter att Avtalet avslutats gäller fortfarande utan påverkan efter att Avtalet avslutats.

 4. Nederländsk rätt gäller för Avtalet, dessa Användningsvillkor samt användningen av Plattformen och Tjänsterna.

Recensionspolicy

Villkor för recensioner

Varför delar vi recensioner?

Dina erfarenheter av våra produkter kan delas med andra kunder via recensioner. Vi uppskattar att våra kunder skriver recensioner. I villkoren förklarar vi hur vi intygar att recensioner som publiceras verkligen kommer från kunder som har använt våra verktyg eller köpt ett cv.

Hur uppmanas kunder att lämna en recension?

När du har skapat ditt cv och klickat på knappen “Ladda ner PDF” kommer du att få en inbjudan att lämna en recension åt oss via ett popup-fönster. Observera att recensioner inte syns direkt. Det beror på att deras ursprung och innehåll först måste verifieras, antingen automatiskt eller manuellt av oss.

Hur verifierar vi recensionerna?

En inbjudan att skriva recensioner skickas endast till kunder som har använt våra produkter. Det bidrar till att säkerställa att recensionerna endast kommer från kunder som faktiskt har använt våra verktyg och tjänster.

Dessutom använder vi Trustpilot för att samla in våra recensioner. Trustpilot har strikta riktlinjer och processer för att garantera att endast autentiska recensioner publiceras.

Sist men inte minst kontrollerar vårt team regelbundet inkommande recensioner. Misstänkta recensioner undersöks noggrant och markeras vid behov hos Trustpilot. Det gör att vi kan garantera att våra recensioner är tillförlitliga och hederliga.

Hur ser vi till att recensioner kommer från riktiga kunder?

Genom att integrera vår plattform med Trustpilot och endast be kunder som har använt vår plattform att lämna en recension kan vi garantera att recensioner kommer från riktiga kunder. Vi visar endast recensioner från kunder som blivit inbjudna.

Övrig information

Om du vill klaga på en recension eller vill att en recension tas bort, var god kontakta oss via kontaktformuläret: https://cvkungen.se/contact

Du hittar mer information om detta i våra Villkor och vår Integritetspolicy

Cvkungen.se förbehåller sig rätten att ändra dessa recensionsvillkor. I sådana fall kommer vi genast att lägga upp en uppdaterad version på vår hemsida.

CVkungen.se // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Netherlands
Regn.nr. Handelskammaren: 60887737
Momsnr: NL854104379B01

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för användarna och för att utföra analyser och marknadsföring. Genom att använda vår webbplats godkänner du alla cookies i enlighet med vår Cookiepolicy och Integritetspolicy
Godkänna cookies